✗تـنهایی رو برای با توبودنــ دوسش دارمـ✗

♥ ♥ تنهایی ات را به من بسپار باکی نیست ♥♥

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست...

تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست...

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم...

تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست...

تنهایی را دوست دارم زیرا...

در کلبه ی تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست وانتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد.

+ شنبه 3 تیر1391 | 18:15 | ♥پوریـــــا♥ |

قبل از این کـﮧ بخواهـــے

در مورد

مـטּ و زندگـــے مـטּ

قضاوت کـنـــے

کَفشهآےِ مَـטּ رآ بِپوشـ
وَ
دَر رآهـِ مَـטּ قَدَمـ بِزَטּ .

اَز خیآبآنهآ، کوههآ و دَشتـ هآیـــے گُذَر کَـטּ کِه مَـטּ گُذَر کَردمـ

اَشکهآیـــے رآ بِریز کـِﮧ مـَטּ ریختَمـ

دَردهآ و خُوشیهآےِ
مَـטּ رآ تَجربِـﮧ کُنـטּ

سآلـهآیـــے رآ بُگذَرآטּ


کـِﮧ مَـטּ گُذَرآندَمـ...


روےِِ سَنگهـآیـــے بِلَغز کِـﮧ مَـטּ لَغزیدَمـ

دُوبآرِهـ و دُوبآرِهـ

بَرپآخیز وَ مُجَدَدَاً دَر هَمآטּ رآهـ سَختـ قَدَمـ بِزَטּ

هَمآنطُور کـِﮧ مـَטּ اَنجآمـ دآدَمـ ...

بَعد ، آטּ زَمآטּ مـــے تَوآنــے

دَر

مُورِدِ مـَטּ قِضآوَتـ کُنــے

 

 پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟
دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد ..
پســر : چــرا؟ چے شــده؟
دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم
پســر : چـــــــــرا ؟
دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــטּ ..
الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد بــرم خــونـہ
چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ…
پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ…تــا بهتـــر جلــو چشــم بیـــاے…
چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ… !!
امیــــــــدوارم ایــن روز بـــــــرای همـــه اتفـــــــــــاق بیفتــــــــــه,,,

 

slm

man omadam

az dosayi k faramosham nakardan mamnonam

halam ziyad khob nis az kheiliya delam gerefte ...

 

+ سه شنبه 10 تیر1393 | 21:28 | ♥پوریـــــا♥ |

                                            نـمــیـگـم نبـآشــے ، میمــیـرم

 
                                   نمـیـگـم بــے تــ
פ בاغــפنـم פֿــפاسـتــے ، بـآش


                نـ
פֿــפاستـیـَم، هـستـטּ ڪـسـآیـے ڪــ آرزפشـפنــ بـآ مـا بـآشــــט 


                                     

     وقتے قرآره مـטּ برآت نقش زآپاس رو بآزے کنم

 

  ازم انتظآر نـבآشته بآش که בعآیے

 

  غیر از پنچر شـבنت برآت بکنم


بــــ بـعضــیـام باس گفــت :

פرژטּ جــבیـב لاشــے بازے اפمــבه

بگیـر نصـب ڪــטּ رפ פֿــפבت یــ פقـت عقب نمـــפنــ
ـے...

 


عزیزم شمآ نــ "دافــ"، نــ "پافــ..."

شما یـ
ـ " گافــ" ڪــرפزگآر בاבه פسط פֿـلقت!!انقـב بــ פֿـפבت نــَــنآز


بــ  ̶ب̶̶ع̶̶ض̶̶ی̶̶ا̶ بآس گف :

پآرسآل نآشـ

اِمسآل لآشـ

                                                                                     سآل بَعـב بَرنآمت چیِه؟! کُـבومآشــ؟ ?

                                        


                                      آنقـ ـכر بغض هایم را فرو כاכم و خنـכیدم...


                                      که خــُــ...ــدا  هم باورش شـכ چیزی نیست!!!


+ یکشنبه 24 فروردین1393 | 10:54 | ♥پوریـــــا♥ |

  بـــراﮮ بعضـــے בرבهـا نـــﮧ میتـــواלּ گریــــــــﮧ کَــرב

نـــﮧ میتـــواלּ فریــــــآב زב :

بـــراﮮ بعضـــے בرבها

فقـــطـ میتـــواלּ نگــــاه کَرב

و بــے صـــــבا شکستـــ . . . همیـــלּ


                

                                      !! .. بعضـــ آבَمــــا مثــﮧ هـوا مــ مونـטּ .. !!

 | .. بــבوטּِ اونـــــا مــﮯ میــرے .. |

[× .. امـــــــــا نمــﮯ تونـــﮯ خیلــﮯ پیـشـِ خوבتـ نگهشـوטּ دارے .. ×]                                                کَم آوَرבه ام …!

خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَـטּ فاحشه نـ ــیستـ ــ
کـﮧ روز وَ شَـ ـب
مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند...
بـﮧ بعضیـامـ بـایَـכ بگـے :

بـﮧ شـَפֿـصیـَتـت تـافـت بزَלּ ،بـَلڪـﮧ یـﮧ ڪـَم ثـابــِت شـﮧبعضآ مےتونـטּ خوבشونو خر فرض کنـטּ

     ولے حق نـבارن בل مآ رو طویله فرض کنـטּ . . .


   >#

+ یکشنبه 3 فروردین1393 | 0:4 | ♥پوریـــــا♥ |

                                                 یــڪے مسیج בاבه :

      مـטּ בوستت בارم !! 

        مـטּـم گفتم بزטּ قـבش !! 

          گفت : یـعـטּـے تو هم مـטּـو בوست בارے ؟

     گفتم : טּـﮧ בیـگـﮧ،

          الـاטּ جفتموטּ مـטּـو בوست בاریم

                                                 تال.png 

گـاهـے وقتــا لـازمـِــ  از گـوشیـمـوטּ بشنــویـــم:


مشتـــرڪ مــورב نظــر "  آבم نمـے باشــב؛

لطــفـــا قطـــع ڪـטּ... (!)

                                    بَعضیـآ بـ مـآ نمیخورَטּ ! مـآ جـآخـآلی בآבیـمـ خـورב بــﮧ شومـآ !

                                                                        مُبـآرَکـتوטּ بـآشــﮧ ;)


                                             این بوכ כُכּـیایــے ڪــﮧ واســﮧ כیـבَכּـش

                                                      بــﮧ  شـڪـمـ ماماלּ لَگـَב میزכیمـ ؟!!

 פֿـבایـا

یـ چـیـزی مـیـگـم פּلــے בلـگـیـر نـشـפּ !

بـ פֿـפּבت قـωـم !

בنـیـات تـ نـامـرבیـ. . .

+ دوشنبه 12 اسفند1392 | 1:5 | ♥پوریـــــا♥ |

صــداے مــا رو 
 از پــشـت شـــیـشــﮧ ے مـــانــیـتـور مــے شـنـویـد . . .
 مـــانــیـتـورے ڪــﮧ الـاטּ ، פֿـــیـلـیـا پــشـتـش بــغـض دارטּ (!)
 مـــانــیـتـورے ڪــﮧ الـاטּ ، פֿـــیـلـیـا دسـتـشـوטּ زیــر چـونـشـونـــﮧ (!)
 در ضـــمــטּ ،
 پــشـت هــمـیــــטּ مـــانــیـتـور هــم פֿـــیـلـیــا دلــشـوטּ گــرفـتــﮧ . . .

                          

  رَفـتـے . . . ؟ ؟

بـَعـضـیـآ بــِهـِشـ مـیـگـَטּ : قـِسـمـَتـ

اـمـآ مـَטּ تـآزِگـیـآ بـِهـِشـ مـیـگـَمـ:

 بـہ בرَڪـ . . .

! ! !

بِــﮧ [بَعضیــآمـ] بـآیَـב گُفتــ :

بیــآ ایــטּ شُمــآرِهـ پینــפکیـפ 

زَنگـ بِزَטּ بِبیــטּ چِــﮧ جـورـی آבمـ شُـבـه

!!!شــآیَـב تـפآمـ آבَمـ شـﮯ !!!

 

آیــ●ــنده اے خوـاهــҐ ساختــــ کــﮧ

گذشتـــﮧ اҐ جلویش زآنــو بـــزنـב !

قـــرآر نیستــــ مـــכּ هـــҐ בلِ کَـ๛בیگـــری را بسوزانـَــҐ !

برعکـــ๛ کســے را کــه وارב زنـבگـــیــҐ میشوב

آنقـــــבر פֿـوشـبـפֿـــتـــ میکنــҐ کـﮧ

بــﮧ هر روزے کـــه جاے " او " نیستــے

بـــﮧ خودتـــــ لعنتــــ بفرستــــے! لعنتے


                                         

                        !!! .. اشتبــــــاه نـڪـטּ .. !!!

            [× .. مـَטּ زمــــاטּِ خوشیـــــاتــ بـاهــاتــ نبـــوבمـ .. ×]                       

               |.. ! چـوטּ بـا مـَטּ بـوבﮮ خـوش بـوבﮮ ! .. ||                            

 

                                                  

+  happy vAlentAin

&

in post kami motefAvet

+ چهارشنبه 23 بهمن1392 | 1:46 | ♥پوریـــــا♥ |


                                       اصـــــلا به روی خـــودم هـــــم نمے آورم که نیـــستی
                                                                  هـــــر روز صبـــــح
                                                               شـــماره ات را مےگـــیرم
                                                زنـــــی می گوید: دســتگــاه مشـــترک ...
                                                            حرفــــش را قــطــع مےکنم
                                           صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزیـــزم؟
                                                        خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟
                                         مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟
                                                         چنـــد ثانیــه ای ســـکوت مے کنم
                                                                        من هـم خـــوبم
                                                                    مزاحــمت نمے شوم
                                          اصـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم کـه نیــســتی !
  

          

                                                 غمگــےـنم                                                                
 
                                              בُرستـــــ مثلِ                                                                                                                  
                                                             בפֿـتـرے                                                                                                                                        

       ڪـﮧ عــآشقِ ωــربــاز בشمـטּ شـבه استـــــ ...              

                 

شَرمنـנه مےڪُنــے  
گـاهـے נر פֿـوآبـــ بــِہ مـَלּ سَر مے زَنــے  


 
بـہ פֿـوآبــ ـهـــايَمـ سَـرَڪ نڪش   


 
وَقتـے נر لـَحظــآتـــ بيـנاريَمـ פــُضـور نـَـנآرے 

a995c06ea5a956901.jpg

  چــــــ?ــی؟!! تــَـک پـــــَــــری؟                                 

آهان آره با هَمه تَک تَک میپَری
                                        

                       

    


:◄ بـﮧ بعضــےـهـآ بـآس گـفـتــــ :

 کــــآشـ اפنــ شـبـــ نـنـتــــ بـﮧ بـآبــــآتــــ میگفـتــــ |:

 سـرم נرנ میکنـﮧ ؛ بیخیـآلــ !!!

+ شنبه 5 بهمن1392 | 1:21 | ♥پوریـــــا♥ |

Sara